Term DDP ( Vận chuyển door to door + Bao thuế all in)

I/ Tuyến VN – US – LCL Lẻ HCM – LongBeach

* Thời gian vận chuyển: trung bình 40- 50 days

* Chi Phí vận chuyển:

+ 1 Khối : 2690$

+ 2 Khối : 1860$ / 1 Khối

+ 3-5 Khối : 1675$ / 1 Khối

+ 5,1 – 8 Khối 1550$ / 1 Khối

+ 8,1 – 10 khối : 1015$/ 1 Khối

+ 10,1 – 15 khối: 750$ / 1 khối

+ 15,1 – 20 khối: 560$ / 1 khối

+ 20,1 – 30 khối: 420$ / 1 khối

* Công Ty Hỗ trợ:

+ LCC tại Cảng VN ( Đã bao gồm )

+ LCC tại Cảng US ( Đã bao gồm )

+ Trucking từ cảng về địa chỉ khách yêu cầu ( đã bao gồm )

+ Khai thuế thấp ( Free )

+ Pick up hàng tại việt nam ( Free )

+ Thủ tục hải quan VN

+ Thủ tục hải quan US

+ Hỗ trợ hun trùng 100%

Term DDP ( Vận chuyển door to door + Bao thuế all in)

II/ Tuyến VN – CA – LCL Lẻ HCM – Calgary

* Thời gian vận chuyển: trung bình 40- 50 days

* Chi Phí vận chuyển:

+ 1 khối: 2790$

+ 2 khối: 2060$ / 1 khối

+ 3-5 khối: 1575$ /1 khối

+5,1 – 8 khối: 1240$ / 1 khối

+ 8,1 – 10 khối: 1120$ / 1 khối

+ 10,1 – 15 khối: 800$ / 1 khối

+ 15,1 – 20 khối: 650$ / 1 khối

* Công Ty Hỗ trợ:

+ LCC tại Cảng VN ( Đã bao gồm )

+ LCC tại Cảng CA ( Đã bao gồm )

+ Trucking từ cảng về địa chỉ khách yêu cầu ( đã bao gồm )

+ Khai thuế thấp ( Free )

+ Pick up hàng tại việt nam ( Free )

+ Thủ tục hải quan VN

+ Thủ tục hải quan CA

+ Hỗ trợ hun trùng 100%

Term DDP ( Vận chuyển door to door + Bao thuế all in)

III/ Tuyến VN – AU – LCL Lẻ HCM – MEL:

* Thời gian vận chuyển: trung bình 30- 50 days

* Chi Phí vận chuyển

+ 1 khối: 1590$

+ 2 khối: 1290$ / 1 khối

+ 3-5 khối: 955$ /1 khối

+ 5,1 – 7 khối: 845$ / 1 khối

+ 7,1 – 10 khối: 785$/ 1 khối

+ 10,1 – 15 khối: 565$ / 1 khối

+ 15,1 – 20 khối: 360$ / 1 khối

* Công Ty Hỗ trợ:

+ LCC tại Cảng VN ( Đã bao gồm )

+ LCC tại Cảng AU ( Đã bao gồm )

+ Trucking từ cảng về địa chỉ khách yêu cầu ( đã bao gồm )

+ Khai thuế thấp ( Free )

+ Pick up hàng tại việt nam ( Free )

+ Thủ tục hải quan VN

+ Thủ tục hải quan AU

+ Hỗ trợ hun trùng 100%

loading